MODELO COMENTARIO LINGÜÍSTICO.

Modelo para chapar e soltar no exame. Centos de exemplos de cada plano lgtco:fónico-gráfico; morfosintáctico e léxico-semántico. O autor obtivo praza no 2017. Dispoñibles nesta mesma web o resto de modelos de comentarios e a programación e unidades didácticas.

Autor: Preparador
  • Etiquetas: